Mata kuliah ini mengkaji tinjauan historis mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan intelektual atau pemikiran-pemikiran yang berpengaruh di dunia, baik dari segi pemikiran ideologis maupun dari segi ilmu pengetahuan, dengan materi Sejarah Intelektual untuk S-1 program studi Pendidikan Sejarah meliputi : pengertian/definisi sejarah intelektual, ruang lingkup kajian sejarah intelektual, komponen utama penyusun ilmu pengetahuan, jenis-jenis ilmu pengetahuan, perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan teknologi sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno hingga abad pertengahan, perkembangan pemikiran intelektual, ilmu pengetahuan, ideologi serta paham-paham di dunia.